Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

z uwagi na fakt wejścia w życie od 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej „RODO”, mając na względzie należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych pragniemy poinformować o tym, że SuperUbezpieczenia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, dalej zwana Spółką, Państwa dane na zasadach wynikających z art. 6 ust. 1 RODO:

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SuperUbezpieczenia.pl sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31 (dalej Administrator). W zakresie świadczenia usług ubezpieczenia SuperUbezpieczenia.pl sp. z o.o. sp.k. jest także Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, z którym zawarte są umowy powierzenia Państwa danych osobowych. Państwa dane pozyskujemy w związku z korzystaniem z naszych usług w celu zawarcia umowy i realizowania umowy ubezpieczenia oraz na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
 2. W kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej IOD):

  na adres pocztowy adresując przesyłkę w następujący sposób: IOD SuperUbezpieczenia.pl ul. Nowogrodzkiej 31, Warszawa

  lub

  e-mail: iod@superubezpieczenia.pl.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO bądź w ramach umowy powierzenia zawartej z zakładami ubezpieczeniowymi:

  a. na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy: iod@supeubezpieczenia.pl, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnieciem. Na podstawie Państwa zgody będziemy mogli zapisywać Państwa dane w plikach cookies, gromadzić dane ze strony internetowej Superubezpieczenia.pl, czy aplikacji mobilnych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane do czasu wycofania zgody. Podanie Państwa danych jest niezbędne do procesów marketingowych, zawarcia umowy, w szczególności przedstawienia oferty zakładów ubezpieczeniowych, usługi finansowych.

  b. w celu zawarcia i/lub realizacji umowy, w tym przygotowania oferty na usługi ubezpieczeniowe i finansowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności celem zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań w zakresie usług ubezpieczeniowych i finansowych realizowanych na Państwa prośbę (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, umowy finansowej) i wykonywania umowy, na podstawie powierzonego Spółce zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń, a także w celu:

  umożliwienia świadczeniu usług drogą elektroniczną i bezpośrednią, dokonywania transakcji, płatności za usługi świadczone na Państwa rzecz,

  realizacji umów zawartych z zakładem ubezpieczeń,

  obsługi reklamacji, zgłoszeń i skarg do zakładu ubezpieczeń i organu nadzoru,

  realizacji Państwa żądań, wniosków, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej,

  kontaktowania się z Państwem w celu zawarcia, wykonania umów zawieranych z zakładem ubezpieczeń społecznych, czy instytucji finansowych.

  c. w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania Państwa danych osobowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wtedy podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń, na podstawie powierzonego Administratorowi zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń, a także w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  f. w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, która z Naszego upoważnienia przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, danego zakładu ubezpieczeń, który upoważnia Nas do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także marketingu osób współpracujących z Administratorem.

  Prawnie uzasadnione interesy dot. marketingu bezpośredniego realizowane przez Nas polegają na oferowaniu Państwu usług w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

  Przetwarzamy Państwa dane również w zakresie monitoringu obiektów należących do Nas w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu Administratora w zakresie ochrony i bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających w obiektach terenowych Administratora, a także zapewniania porządku publicznego. Spółka korzysta z monitoringu obiektów położonych w lokalach Spółki przez okres niezbędny do ochrony osób i mienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających na terenie Spółki oraz mienia należącego do Spółki i osób trzecich.

  Przetwarzamy Państwa dane również w celach analitycznych, prowadzenia badań i analiz, w tym analiz statystycznych, w zakresie działania Naszych systemów, strony internetowej, poprawiania sposobu świadczenia usług w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów i usług ubezpieczeniowych, finansowych współpracujących ze Spółką zakładów ubezpieczeń, instytucji finansowych w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu i usług najbardziej dostosowanych do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej. Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest proponowanie Państwu produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze bądź procesorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb, w szczególności w zakresie:

  monitorowania Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania tzw. słów kluczowych, przedstawiania ofert oraz zarządzanie Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej, w tym dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Państwa treściami w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług;

  utrzymywania z Państwem kontaktu w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w szczególności poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, pocztowy, przede wszystkim w oparciu o wyrażoną zgodę,

  przechowywanie danych dla celów archiwizacji oraz realizację zasady rozliczalności przetwarzania Państwa danych.

  w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Państwu ofertą produktu ubezpieczeniowego. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora czy procesora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Wam kompleksowej informacji w ramach oferowanych i następnie świadczonych przez nas usług, w tym w zakresie naszego marketingu.
 5. Spółka przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacje o posiadanym numerze IP, informacje otrzymane od osoby bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, dacie i czasie wizyty na stronie www.superubezpieczenia.pl lub obejrzanych produktach i usługach, a także historii zamówień usług, na zasadach profilowania danych. Zakład Ubezpieczeń i Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze strony internetowej w celu wynikającym z interesu związanego z marketingiem bezpośrednim. Administrator informuje o możliwości profilowania Państwa danych przez zakłady ubezpieczeniowe w związku z otrzymanym zapytaniem w zakresie ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki, rodzaju ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Państwa danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz innych danych wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, które każdorazowo są Państwu przekazywane. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Państwem umowy ubezpieczenia.
 6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia ewentualnych praw i roszczeń oraz zgodnie z przepisami o rachunkowości.

  Dane przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu, dla celów marketingowych przechowywane są przez czas trwania umowy, a następnie przez okres trwania przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług i czas wynikający z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o rachunkowości oraz zgodnie z otrzymanymi zgodami, a także do chwili wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, zależnie od tego, które z faktów nastąpi jako pierwsze. Administrator oraz Podmiot przetwarzający dane przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych z chwilą złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach, jeśli przepisy prawa będą uprawniały do złożenia takiego sprzeciwu (np. w celach marketingu bezpośredniego).

  Przetwarzamy lub przechowujemy Państwa dane w trakcie obowiązywania umowy z zakładem ubezpieczeń, także po jej zakończeniu w celu:

  dochodzenia roszczeń i praw przez okres przewidziany przepisami prawa o przedawnieniu roszczeń, najdłużej przez okres 20 lat od okresu rozpoczęcia terminu przedawnienia roszczeń

  realizacji obowiązków przepisów podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych zgodnie z przepisami prawa;

  statystycznych i archiwizacyjnych,

  rozliczalności wykazania przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres, w którym Administrator będzie zobligowany do zachowania danych lub dokumentów, które dokumentują spełnienia wymagań prawnych i umożliwienie kontroli przez organy nadzoru.

 7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Jeśli Państwo nie podadzą tych danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy, a także świadczyć na Państwa rzecz usług Administratora. Jakie dane są niezbędne w tym celu: wszystkie dane wymagane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

  Czasami przepis prawa będą wymagały uzyskania od Państwa innych danych, w szczególności do celów zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia, dla celów podatkowych i rachunkowych oraz w celu dochodzenia roszczeń i praw stron umowy.

 8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych bądź przekazywania Państwa danych podmiotom trzecim jest dobrowolne, przy czym niezbędne do objęcia procesem przedstawiania Państwu ofert z chwilą zainteresowania nimi z Państwa strony, a także w przyszłości, co związane jest z marketingiem Naszych usług. Jakie dane są niezbędne do wskazania w celach marketingowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
 9. Z uwagi na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w zakresie ubezpieczeń przez zakład ubezpieczeń oraz instytucji finansowych, macie Państwo prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Państwa sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracujących z Nami w ramach umowy powierzenia, w graniach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zakresu uprawnionego profilowania przez zakład ubezpieczeń.

  W pozostałym zakresie Państwa dane będą przetwarzane automatycznie, poprzez profilowanie, w związku z korzystaniem z Państwa ze strony www, lecz nie wywołuje to żadnych skutków prawnych ani nie wpływa na Państwa sytuację prawną. Celem takiego przetwarzania jest wykorzystywanie ich do oceny informacji o Państwu, analizy Państwa preferencji w zakresie świadczonych przez Nas usług i produktów.

 10. Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim, w szczególności zakładom ubezpieczeń współpracującym ze Spółką, współadministratorom, agentom ubezpieczeniowym współpracującym ze Spółką (SuperUbezpieczenia.pl sp. z o.o., Apego sp. z o.o., SuperUbezpieczenia.pl Paweł Racławski), organom upoważnionym do przetwarzania danych tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, w tym z celami marketingowymi, związanymi z realizacją umów lub w razie uprzedniej zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora, w tym podmioty wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, konsultingowe, audytowe, marketingowe), podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia danych, zakłady ubezpieczeniowe, banki. Administrator ma praw przekazać dane organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, a pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
 12. Odbiorcami Państwa danych osobowych są współpracownicy Spółki prowadzący działalność gospodarczą świadczących usługi outsourcingowe na rzecz Spółki i jej klientów w m.in. w następujących sektorach:
 13. 12.1. działalności finansowej i ubezpieczeniowej, w szczególności zakłady ubezpieczeniowe, z którymi Spółka ma zawarte umowy powierzenia danych na rzecz i w imieniu zakładów ubezpieczeniowych,

  12.2. działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,

  12.3. działalność bankowa,

  12.4. działalność księgowo-kadrowa: biura księgowe na zasadach umowy powierzenia,

  12.5. działalność prawnicza: współpracujące ze Spółką Kancelarie prawne, notarialne, komornicze, rzeczników patentowych, doradców podatkowych;

  12.6. działalność tłumaczeniowa: współpracujący ze Spółką tłumacze.

 14. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych
 15. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 16. 14.1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,,

  14.2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

  14.3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają,

  14.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  14.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, profilowania (jeśli przepisy prawa na to pozwalają),

  14.6. przenoszenia danych osobowych, jeśli będzie to technicznie możliwe do spełnienia, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może przesłać te dane innemu administratorowi danych, na warunkach przewidzianych przepisami prawa i wewnętrznymi regulaminami,

  14.7. z uwagi na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w zakresie ubezpieczeń przez zakład ubezpieczeń oraz instytucji finansowych, ma prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Państwa sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracujących ze Spółką w ramach umowy powierzenia, w graniach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zakresu uprawnionego profilowania przez zakład ubezpieczeń,

  14.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z praw wskazanych w pkt 13 możecie Państwo skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: iod@superubezpieczenia.pl bądź kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzkiej 31, Warszawa, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisami dot. świadczeń usług ubezpieczeniowych i finansowych.