Karta produktu InterRisk

nazwa: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

siedziba, adres: 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22

organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

numer wpisu w rejestrze: 0000054136

organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego

InterRisk TU S.A. Vienna insurance Group działa w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów z 5 listopada 1993r

nazwa: SuperUbezpieczenia.pl

siedziba, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczny Dom w InterRisk” zatwierdzone Uchwałą nr 01/03/02/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.02.2014 i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 22.04.2014

  1. domy jednorodzinne,
  2. budynki gospodarcze,
  3. obiekty małej architektury,
  4. budowle,
  5. lokale mieszkalne,
  6. ruchomości domowe
  7. stałe elementy wyposażenia,
  8. anteny satelitarne wraz z osprzętem,
  9. instalacje kolektorów (baterii, ogniw) słonecznych wraz z oprzyrządowaniem,
  10. domy letniskowe i ruchomości domowe znajdujące się w tych domach.
  1. znajdujące się w trakcie budowy lub przebudowy:

   domy jednorodzinne,

   budynki gospodarcze,

  2. ruchomości domowe, należące do Ubezpieczającego i znajdujące się w ubezpieczonym domu wymienionym w § 15 ust 2 pkt 1 ppkt a,
  3. stałe elementy wyposażenia, należące do Ubezpieczającego i znajdujące się w ubezpieczonym domu lub budynku wymienionym w § 15 ust 2 pkt 1 ppkt a i b.
  1. przedmioty, meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze i przemysłowe o przedłużonym terminie ważności w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie na użytek własny, przedmioty osobistego użytku, odzież,
  2. rowery, wózki inwalidzkie, sprzęt turystyczny, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, drobne części do pojazdów mechanicznych,
  3. sprzęt ogrodniczy,
  4. urządzenia związane z prowadzoną działalnością biurową w miejscu ubezpieczenia, o ile rozszerzono zakres ubezpieczenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
  1. sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy i instrumenty muzyczne,
  2. gotówkę,
  3. wartości pieniężne,
  4. przedmioty czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 15 ust. 3.
  1. domu jednorodzinnego wraz z ruchomościami domowymi,
  2. lokalu mieszkalnego wraz z ruchomościami domowymi,
  3. ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia, jeżeli Ubezpieczony zajmuje dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu.

Zgodnie z OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” § 3, § 19, § 20, § 21

  1. przedmiotu ubezpieczenia,
  2. zadeklarowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia / gwarancyjnych,
  3. zakresu ubezpieczenia,
  4. okresu ubezpieczenia,
  5. szkodowości.
  1. zniżki podstawowej składki ubezpieczeniowej, w szczególności z tytułu:

   bezszkodowego przebiegu okresu ubezpieczenia

   kontynuacji ubezpieczenia mienia w InterRisk TU S.A.

   posiadania dodatkowych zabezpieczeń mienia

   zniżki dla nowych Klientów

  2. zwyżki podstawowej składki ubezpieczeniowej, w szczególności z tytułu”

   płatności w ratach

   za łatwopalność budynku

   dodatkowych ryzyk i rozszerzeń

OWU Bezpieczny Dom w InterRisk zatwierdzone uchwałą nr 01/03/02/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.02.2014 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 22.04.2014 r. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczającego na piśmie.

Składka ubezpieczeniowa jest płatna w terminie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia.

InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group w zamian za zapłatę składki świadczy ochronę ubezpieczeniową przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia. Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia), jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej, z zastrzeżeniem określonym w Paragrafie 6 ust 6 OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk”.

Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji objętych niniejszym formularzem, jeśli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed jego upływem. InterRisk TU S.A. Viena Insurance Group przysługuje składka za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Nie występują

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany może także zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją InterRisk Tu S.A. Vienna Insurance Group o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może dochodzić roszczeń na drodze sądowej, bez zachowania trybu określonego powyżej.

Strony mogą w umowie ubezpieczenia zawartej w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” zadecydować o poddaniu sporów z niej wynikających pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jest język polski

Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej

Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.