Karta produktów SUPERUBEZPIECZENIA.PL

nazwa: SuperUbezpieczenia.pl

siedziba, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Przedmiot umowy ubezpieczenia mogą stanowić w szczególności (jeżeli nie jest to wskazane inaczej w OWU zakładu ubezpieczeń z którym konsument zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia): pojazdy, domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, budowle, lokale mieszkalne, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, anteny satelitarne wraz z osprzętem, instalacje kolektorów (baterii, ogniw) słonecznych wraz z oprzyrządowaniem, domy letniskowe i ruchomości domowe znajdujące się w tych domach, w szczególnych wypadkach wskazanych w OWU zakładu ubezpieczeń przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić również znajdujące się w trakcie budowy lub przebudowy domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, ubezpieczenia osobowe ( koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna), ubezpieczenia firmowe.

Jeżeli nie wynika to inaczej z OWU zakładu ubezpieczeń z którym konsument zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia – w zamian za zapłatę składki zakład ubezpieczeń świadczy ochronę ubezpieczeniową przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia. Jeżeli nie wynika to inaczej z OWU zakładu ubezpieczeń z którym konsument zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia – początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia), jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki. Określona przez konsumenta data początkowa rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej wskazanej w polisie – jest zgodą konsumenta na rozpoczęcie usługi ubezpieczeniowej od tej daty przez zakład ubezpieczeń. Wysokość składki będzie wskazana każdorazowo w propozycji umowy/polisy przedstawionej konsumentowi i będzie uzależniona w szczególności od rodzaju produktu, przedmiotu ochrony, okresu ochrony, wartości ochrony, występowania ewentualnych zniżek wynikających z OWU zakładów ubezpieczeń. Zapłata składki może nastąpić poprzez płatność w systemie elektronicznym za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego świadczącego obsługę płatności elektronicznych PayU ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Dodatkowe koszty wynikające z korzystania przez klienta przy zawarciu umowy ubezpieczenia ze środków porozumiewania się na odległość przez internet nie występują. Minimalny okres na jaki konsument może zawrzeć umowę ubezpieczenia wynika z OWU zakładu ubezpieczeń stosownych dla danego produktu. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a zakładem ubezpieczeń jest język polski.

Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji objętych niniejszym formularzem, jeśli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed jego upływem. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje składka za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Ewentualne reklamacje związane z zawarciem przez konsumenta umowy ubezpieczenia winny być sporządzone w formie pisemnej i złożone na adres siedziby towarzystwa ubezpieczeń, z którym umowa ubezpieczenia została zawarta ( adresy siedzib zostały wskazane na początku niniejszej informacji). Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją zakładu ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić do zakładu ubezpieczeń na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez zakład ubezpieczeń. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany może także zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją zakładu ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może dochodzić roszczeń na drodze sądowej, bez zachowania trybu określonego powyżej. Prawem właściwym do rozstrzygania stosunków z konsumentem w zakresie zawartych umów, reklamacji, odwołań i postępowań sądowych, oraz polubownych jest prawo polskie. Właściwym miejscowo sądem do rozstrzygania sporów zgodnie z właściwością ogólną jest sąd miejsca siedziby zakładu ubezpieczeń zgodnie z art. 30 kpc. Zgodnie z właściwością przemienną powództwo może zostać także wytoczone przed sąd w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział zakładu ubezpieczeń (art. 33 kpc), przed sąd miejsca wykonania umowy (art. 34 kpc), a w razie powództwa o roszczenie z czynu niedozwolonego przed sąd w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 kpc).