Procedura reklamacyjna

Reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja. Zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń (procedura wskazana w OWU).

W zakresie niezwiązanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio dystrybutorowi w następujący sposób:

telefonicznie pod numer – 720 221 221

mailowo na adres: reklamacje@superubezpieczenia (w tytule – REKLAMACJA)

pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Dystrybutor informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązania z nim sporów klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.