Regulamin

 1. Postanowienia ogólne:
 2. 1.Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r poz. 1422 j.t. z późn. zmianami)
  SuperUbezpieczenia.pl działając jako agent ubezpieczeniowy ustala niniejszy
  regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i
  zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2.Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia
  usług drogą elektroniczną przez SuperUbezpieczenia.pl za pośrednictwem
  Portalu SuperUbezpieczenia.pl , warunki zawierania i rozwiązywania umów o
  świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3.Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za
  pośrednictwem stronywww.superubezpieczenia.plw formie, która umożliwia
  jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4.Użytkownik korzystający z Portalu Superubezpieczenia.pl, który chce
  skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, musi przed
  zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oświadczyć, iż
  zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz je akceptuje i
  zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
  5.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem
  umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną. Złożenie oświadczeń, o
  których mowa w ust. 1 pkt 4), jest równoznaczne z zawarciem umowy o
  świadczenie tych Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą
  zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usług oferowanych przez Portal
  Superubezpieczenia.pl za pośrednictwem Portalu i opuszczenia strony
  internetowejwww.superubezpieczenia.pl, bez konieczności składania
  dodatkowych oświadczeń.
  6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, (w szczególności
  do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej), stosuje się przepisy
  Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2014 r., poz. 121 j.t. z późn. zmianami) i Ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013
  r., poz. 1422 j.t. z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ,o
  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn.
  zmianami), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
  2014 r., poz. 817, Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
  ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 950 j.t. z późn. zmianami) oraz innych
  obowiązujących aktów prawnych, w tym Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

 3. Podstawowe definicje
 4. 1. SuperUbezpieczenia.pl – SuperUbezpieczenia.pl Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą
  w ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
  Sądowego numer KRS 0000610104, o numerze NIP 7010563872, Regon
  364087039.
  2. Administrator Danych Osobowych: SuperUbezpiecznia.pl sp. z o.o. sp.k.
  jest Administratorem danych osobowych jest SuperUbezpieczenia.pl sp. z o.o.
  sp.k. Państwa dane pozyskujemy w związku z korzystaniem z naszego
  Portalu.
  3. Portal – stworzona przez Superubezpieczenia.pl zorganizowana platforma
  informatyczna, dostępna na stronie internetowejwww.superubezpieczenia.pl,
  umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Usług dzięki zastosowanym
  mechanizmom informatycznym.
  4. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  przez SuperUbezpieczenia.pl".
  5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z
  Portalu, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.
  z późn. zmianami).
  7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późniejszymi
  zmianami).
  8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27.04.2016 r.
  9. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o
  działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz.950 j.t. z późn. zmianami).
  10. Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja 2003
  r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
  Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z
  2013 r. poz.392 j.t. z późn. zmianami).
  11. Ogólne Warunki Ubezpieczenia/OWU – ogólne warunki ubezpieczenia
  określające warunki umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu
  Portalu.
  12. Kalkulacja składki – wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na
  podstawie niezbędnych danych podanych przez Użytkownika.
  13. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Superubezpieczenia.pl,
  o których mowa w ust 3.
  14. Rejestracja – wprowadzenie do systemu informatycznego danych
  niezbędnych do skorzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez
  Superubezpieczenia.pl przy wykorzystaniu Portalu.
  15. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na
  zasadach określonych w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
  16. Produkt ubezpieczeniowy – rodzaj Umowy Ubezpieczenia, wyodrębniony ze
  względu na przedmiot i zakres ochrony.
  17. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z
  postanowieniami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy
  Ubezpieczycielem reprezentowanym przez Superubezpieczenia.pl, a
  Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający.
  18. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
  wystawiony przez Superubezpieczenia.pl w imieniu Ubezpieczyciela zgodnie z
  przepisami prawa i odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
  potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz określający szczegółowe
  dane jej dotyczące, w tym strony Umowy Ubezpieczenia, okres ubezpieczenia
  oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia.
  19. Cookies (ciasteczka) – Krótkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis
  internetowy (z serwera WWW) i zapisywane na komputerze Użytkownika w
  plikach txt. Ciasteczka są wykorzystywane do zapamiętywania stanu aplikacji
  internetowej lub ustawień Użytkownika. Mogą zawierać rozmaite informacje o
  Użytkowniku dotyczące korzystania z Portalu i jego łączności z Portalem.
  Wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika
  przez Portal i tworzenia spersonalizowanych serwisów WWW.
  19. Klient – osoba, która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie polisy i/lub osoba,
  która zawarła polisę za naszym pośrednictwem z zakładem ubezpieczeń.

 5. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych:
 6. 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Superubezpieczenia.pl jako
  Administratora danych osobowych.
  2. Celem Superubezpieczenia.pl jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak
  największej ilości informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu
  przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W
  przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Portal
  Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które
  będą przetwarzane przez Superubezpieczenia.pl zgodnie z zasadami
  opisanymi poniżej.
  3. Superubezpieczenia.pl przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi
  przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i
  Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Celem
  przetwarzania danych jest realizacja Usług oferowanych przy pomocy Portalu.
  W zakresie wynikającym z realizacji umów o świadczenie Usług drogą
  elektroniczną Superubezpieczenia.pl jest administratorem danych.
  4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest dobrowolne, ale
  niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Portalu, złożenia zapytania
  o ofertę dot. polisy, kontaktu z SuperUbezpieczenia.pl
  5. SuperUbezpieczenia.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
  zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  6. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Portalu lub uzyskane w
  oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w lokalach SuperUbezpieczenia.pl i
  za pośrednictwem Aplikacji, będą przetwarzane przez SuperUbezpieczenia.pl
  w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych
  formularzy w ramach Portalu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki
  Prywatności dostępnej na portalu.
  7. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych
  funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego
  dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo sprzeciwu dot.
  profilowania, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
  danych. Z praw wskazanych można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy
  pod adresem: iod@superubezpieczenia.pl bądź kontakt pisemny, za pomocą
  poczty tradycyjnej na adres wskazany do kontaktu z Inspektorem Ochrony
  Danych, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz
  kierując się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018
  r.).
  8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w
  zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Portalu.
  9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda
  Użytkownika, jest niezbędne do realizacji danej Usługi, a Użytkownik odmówił
  wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej
  Usługi. Superubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
  pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu
  okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  10. Korzystanie z Usług może wiązać się z niebezpieczeństwem wynikającym z
  publicznego charakteru sieci Internet. Superubezpieczenia.pl podejmuje
  działania w celu minimalizacji przedmiotowych zagrożeń.
  11. Dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są
  przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy
  bezpieczeństwa. Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego
  protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256
  bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego
  stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych
  bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznać można
  przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ewentualnych symboli kluczy w
  dolnym pasku stanu przeglądarki.
  12. Portal Superubezpieczenia.pl oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i
  stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym
  wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych.
  13. Uzyskane i przechowywane dane będą przetwarzane w celu kontaktu z
  Klientem/Użytkownikiem, przekazania ofertowych usług ubezpieczeniowych w
  zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, turystycznych oraz
  zawarcia umowy ubezpieczenia, a także w celach marketingowych, w tym w
  celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta/Użytkownika
  z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług
  świadczonych.
  14. Uzyskane i przechowywane dane mogą być przekazane podmiotom
  technicznie realizującym niektóre usługi portalu Superubezpieczenia.pl, w
  szczególności dotyczy serwisów obsługujących płatności lub też innych
  podmiotów, z którymi portal Superubezpieczenia.pl w tym zakresie
  współpracuje.

 7. Odpowiedzialność:
 8. 1. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi
  wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych
  wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego

  skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym
  Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Superubezpieczenia.pl ma
  prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do
  ustalenia jego odpowiedzialności. Superubezpieczenia.pl powiadomi Użytkownika o
  niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o
  przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
  obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści
  zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia
  systemów komputerowych.
  3. Superubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z
  przyczyn niezależnych od Superubezpieczenia.pl. Ze względów bezpieczeństwa oraz
  jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Superubezpieczenia.pl,
  Superubezpieczenia.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres
  konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
  Superubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego
  zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej, a także za błędy w
  transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów
  teleinformatycznych oraz systemów zasilania.
  4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących
  przepisów prawa, Superubezpieczenia.pl nie odpowiada za szkody powstałe w
  związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez
  Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami,
  zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem
  komputerowym, awarią linii lub systemu.
  5. Superubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez
  Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu.
  6. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z
  niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu, w szczególności polegającego na
  podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych,
  niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych. Użytkownik ponosi
  odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały
  zamieszczone w formularzu aplikacji przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.

 9. Postanowienia końcowe:
 10. 1. Superubezpieczenia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
  Regulaminu.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać
  się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
  3. Zmiany obowiązują od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na
  stronach Portalu.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 24.05.2018 r.

  Obowiązek informacyjny

  Pełnomocnictwa

  Karta informacyjna dystrybutora