Regulamin

  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r poz. 1422 j.t. z późn. zmianami) SuperUbezpieczenia.pl działając jako agent ubezpieczeniowy ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez SuperUbezpieczenia.pl za pośrednictwem Portalu SuperUbezpieczenia.pl , warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem stronywww.superubezpieczenia.plw formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Użytkownik korzystający z Portalu Superubezpieczenia.pl, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, musi przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oświadczyć, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz je akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
  5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną. Złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4), jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usług oferowanych przez Portal Superubezpieczenia.pl za pośrednictwem Portalu i opuszczenia strony internetowejwww.superubezpieczenia.pl, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, (w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej), stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2014 r., poz. 121 j.t. z późn. zmianami) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t. z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ,o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zmianami), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 817, Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 950 j.t. z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  1. SuperUbezpieczenia.pl – SuperUbezpieczenia.pl Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000610104, o numerze NIP 7010563872, Regon 364087039.
  2. Administrator Danych Osobowych: SuperUbezpiecznia.pl sp. z o.o. sp.k. jest Administratorem danych osobowych jest SuperUbezpieczenia.pl sp. z o.o. sp.k. Państwa dane pozyskujemy w związku z korzystaniem z naszego Portalu. 3. Portal – stworzona przez Superubezpieczenia.pl zorganizowana platforma informatyczna, dostępna na stronie internetowejwww.superubezpieczenia.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Usług dzięki zastosowanym mechanizmom informatycznym.
  3. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SuperUbezpieczenia.pl".
  4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 j.t. z późn. zmianami).
  6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późniejszymi zmianami).
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  8. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz.950 j.t. z późn. zmianami).
  9. Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz.392 j.t. z późn. zmianami).
  10. Ogólne Warunki Ubezpieczenia/OWU – ogólne warunki ubezpieczenia określające warunki umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu Portalu.
  11. Kalkulacja składki – wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie niezbędnych danych podanych przez Użytkownika.
  12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Superubezpieczenia.pl, o których mowa w ust 3.
  13. Rejestracja – wprowadzenie do systemu informatycznego danych niezbędnych do skorzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Superubezpieczenia.pl przy wykorzystaniu Portalu.
  14. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na zasadach określonych w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
  15. Produkt ubezpieczeniowy – rodzaj Umowy Ubezpieczenia, wyodrębniony ze względu na przedmiot i zakres ochrony.
  16. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z postanowieniami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczycielem reprezentowanym przez Superubezpieczenia.pl, a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający.
  17. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony przez Superubezpieczenia.pl w imieniu Ubezpieczyciela zgodnie z przepisami prawa i odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz określający szczegółowe dane jej dotyczące, w tym strony Umowy Ubezpieczenia, okres ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia.
  18. Cookies (ciasteczka) – Krótkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis internetowy (z serwera WWW) i zapisywane na komputerze Użytkownika w plikach txt. Ciasteczka są wykorzystywane do zapamiętywania stanu aplikacji internetowej lub ustawień Użytkownika. Mogą zawierać rozmaite informacje o Użytkowniku dotyczące korzystania z Portalu i jego łączności z Portalem. Wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez Portal i tworzenia spersonalizowanych serwisów WWW.
  19. Klient – osoba, która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie polisy i/lub osoba, która zawarła polisę za naszym pośrednictwem z zakładem ubezpieczeń.
  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Superubezpieczenia.pl jako Administratora danych osobowych.
  2. Celem Superubezpieczenia.pl jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Portal Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Superubezpieczenia.pl zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
  3. Superubezpieczenia.pl przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Celem przetwarzania danych jest realizacja Usług oferowanych przy pomocy Portalu. W zakresie wynikającym z realizacji umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną Superubezpieczenia.pl jest administratorem danych.
  4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Portalu, złożenia zapytania o ofertę dot. polisy, kontaktu z SuperUbezpieczenia.pl
  5. SuperUbezpieczenia.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  6. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Portalu lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w lokalach SuperUbezpieczenia.pl i za pośrednictwem Aplikacji, będą przetwarzane przez SuperUbezpieczenia.pl w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Portalu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej na portalu.
  7. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo sprzeciwu dot. profilowania, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Z praw wskazanych można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: iod@superubezpieczenia.pl bądź kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz kierując się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.).
  8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Portalu.
  9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do realizacji danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej Usługi. Superubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  10. Korzystanie z Usług może wiązać się z niebezpieczeństwem wynikającym z publicznego charakteru sieci Internet. Superubezpieczenia.pl podejmuje działania w celu minimalizacji przedmiotowych zagrożeń.
  11. Dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa. Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznać można przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ewentualnych symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.
  12. Portal Superubezpieczenia.pl oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych.
  13. Uzyskane i przechowywane dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem/Użytkownikiem, przekazania ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, turystycznych oraz zawarcia umowy ubezpieczenia, a także w celach marketingowych, w tym w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta/Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych.
  14. Uzyskane i przechowywane dane mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi portalu Superubezpieczenia.pl, w szczególności dotyczy serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi portal Superubezpieczenia.pl w tym zakresie współpracuje.
  1. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Superubezpieczenia.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Superubezpieczenia.pl powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
  3. Superubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Superubezpieczenia.pl. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Superubezpieczenia.pl, Superubezpieczenia.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Superubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej, a także za błędy w transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania.
  4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Superubezpieczenia.pl nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
  5. Superubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
  1. Superubezpieczenia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
  3. Zmiany obowiązują od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 24.05.2018 r.