Za szkody parkingowe zapłaci ubezpieczyciel z OC

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tzw. szkodą parkingową ubezpieczyciele odmawiali wypłat odszkodowań powołując się na fakt, iż szkoda wynika z wyłącznej winy pasażera. Z sentencji wyroku* TSUE wynika, że za uszkodzenie przez pasażera innego auta przy otwieraniu drzwi zapłaci ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał. Według wyroku – nie ma znaczenia, że pojazd stał na parkingu.

Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego wyjaśnia

„Ubezpieczenie OC komunikacyjnego będzie obejmowało sytuacje, w których pasażer stojącego na parkingu pojazdu, przy otwieraniu drzwi tego pojazdu, uderzył i uszkodził stojący obok pojazd”.

TSUE: „Za uszkodzenie przez pasażera innego auta przy otwieraniu drzwi zapłaci ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał”

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie wskazuje, że nie ma znaczenia, że pojazd stał na parkingu, a kierowca nie ponosi winy za szkodę. To właśnie kierowca odpowiada za szkody, które wyrządził na parkingu pasażer – wyrok TSUE. Za uszkodzenie przez pasażera innego auta przy otwieraniu drzwi zapłaci ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu rozstrzygał spór dwóch łotewskich towarzystw ubezpieczeniowych. Spierano się o to, czy szkoda parkingowa spowodowana przez pasażera pojazdu ma być rekompensowana z OC pojazdu, z którego wysiadał pasażer. Łotewski Sąd Najwyższy również miał wątpliwości, czy otwarcie drzwi stojącego pojazdu można uznać za „użytkowanie pojazdu, które jest zgodne ze zwykłą funkcją tego pojazdu”, i czy w związku z tym wchodzi w zakres pojęcia „ruchu pojazdów” w rozumieniu art. 3 ust. 1 unijnej dyrektywy 2009/103/WE z 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

Trybunał wyjaśnia: „Czynność otwarcia drzwi pojazdu stanowi użytkowanie środka transportu zgodne z jego funkcją”

W dniu 15 listopada zapadł wyrok. W sentencji wyroku czytamy, że stojący pojazd uczestniczący w zdarzeniu był użytkowany w związku z jego funkcją jako środka transportu. Dlatego zdarzenie powinno być objęte zakresem pojęcia „ruchu pojazdów” w rozumieniu przepisów unijnych. Fakt, czy silnik pojazdu był, czy nie był włączony w chwili zajścia zdarzenia, nie jest dla sprawy rozstrzygający.

Jak wyjaśnia TSUE: „Czynność otwarcia drzwi pojazdu stanowi użytkowanie środka transportu zgodne z jego funkcją, ponieważ umożliwia w szczególności wsiadanie lub wysiadanie osób, które będą się przemieszczały, oraz załadunek i wyładunek przedmiotów, które będą przewożone tym pojazdem. Wniosku tego nie podważa okoliczność, że wypadek miał miejsce podczas postoju pojazdów będących przedmiotem sporu w postępowaniu głównym i że stały one wtedy na parkingu”.
„Zakresem pojęcia „ruchu pojazdów”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy, jest objęta sytuacja, w której pasażer stojącego na parkingu pojazdu, przy otwieraniu drzwi tego pojazdu, uderzył i uszkodził stojący obok pojazd” orzekł TSUE.
*sygn. akt C 648/17