Ubezpieczenie imprezy masowej Zielona Góra

Organizacja imprezy masowej wiąże się z wieloma zadaniami. Sama idea powstania festiwalu, czy koncertu to tylko wierzchołek góry lodowej. Dostosowanie się do wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, BHP, regulacje prawnie, ubezpieczenie… i wiele innych wymogów potrzebnych jest do tego aby organizator mógł uzyskać stosowne pozwolenie.

Zacznijmy od tego, czym jest impreza masowa

W świetle przepisów jest to odpłatna impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa oraz mecz piłki nożnej, która ma miejsce na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem i liczy ponad tysiąc osób. Impreza odbywająca się w hali aby zaliczyć ją do masowej musi mieć co najmniej 300 uczestników.

Jeśli odbywa się w hali – to liczba uczestników wynosi ponad 300 osób. Według przepisów prawa Imprezy masowe są to m.in.; festyny, zamknięte zabawy pracownicze, widowiska teatralne i koncerty organizowane w szkołach, kinach, bibliotekach, olimpiady niepełnosprawnych itp. W okolicach Zielonej Góry mieszkańcy regionu mogą uczestniczyć m.in. w festiwalu Woodstock, letnich festynach, koncertach i wielu innych tego typu wydarzeniach.

Zorganizowanie imprezy masowej wymaga uzyskania zezwolenia

Dokument taki wydaje m.in.: wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia takiej imprezy. Wniosek o wydanie  takiego zezwolenia powinien zawierać: dane organizatora imprezy, dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora, dane kierownika ds. bezpieczeństwa, informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy, informację o przewidywanej liczbie widzów, informację o zgodzie właściciela/zarządcy terenu/obiektu na organizację imprezy, informację o odpłatności za wstęp na imprezę. Aby pobrać wzór takiego wniosku wystarczy pobrać go w urzędzie miasta, bądź pobrać dokument ze strony internetowej.

Jak uzyskać pozwolenie na imprezę masową w Zielonej Górze?

W Zielonej Górze wszelkie sprawy z uzyskaniem pozwolenia załatwimy w Urzędzie Miasta w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki przy ul. Podgórnej  22. Wniosek można również pobrać na: http://www.bip.gminazg.pl/system/obj/2761_wniosek.pdf

Ubezpieczenie OC – obowiązkowe

Jako organizator–musimy mieć świadomość, że odpowiadamy za wszystko, co dzieje się podczas imprezy.  Należy pamiętać, że ewentualne roszczenia pokrzywdzonych podczas imprezy osób mogą być bardzo wysokie. Nawet najdrobniejsze sytuacje mogą być przyczyną wielu kłopotów organizatora. Art. 53 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wyraźnie zastrzega, że jednym z podatkowych obowiązków organizatora  imprezy masowej jest  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki polisie  w razie wystąpienie szkód osobom uczestniczącym w imprezie ubezpieczyciel przejmie finansową odpowiedzialność za tego typu wydarzenia. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy.

Ubezpieczenie NNW – nieobowiązkowe, ale bardzo przydatne

Oprócz wymaganego ubezpieczenia OC warto zawrzeć dodatkową ochronę w postaci polisy NNW, które stanowi dodatkową ochronę uczestników imprezy. Tu należy podkreśli, że podpisując umowę z ubezpieczycielem nie mamy obowiązku podawać  z imienia i nazwiska wszystkich uczestników imprezy (zresztą wydaje się to być niemożliwe, żeby na przykładowym Woodstocku organizator miał dane osobowe wszystkich uczestników imprezy). W przypadku imprez masowych Wystarczy dookreślić grupę osób ubezpieczonych i podać szacowaną ich liczbę. Koszt zależy przede wszystkim od umówionej sumy ubezpieczenia, liczby uczestników i czasu trwania oraz charakteru imprezy.

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do Wójta Gminy Zielona Góra z wnioskiem  o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Załączniki do wniosku:
1. Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze

2. Opinia Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
3. Opinia kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej ( pogotowia ratunkowego) w Zielonej Górze
4. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
Wyżej wymienione opinie muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach co do stanu technicznego obiektu ( terenu)oraz przewidywanych zagrożeniach.
O wydanie wyżej wymienionych opinii organizator imprezy zwraca się do właściwych instytucji nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Uzyskane od właściwych organów opinie organizator dołącza do wniosku kierowanego do Wójta niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
5. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
6. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
7. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
8. informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
d) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
e) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
f) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
9) polisę ubezpieczeniową ( organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny)
10) kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.4));