Ubezpieczenie dla rowerzystów – bezpieczeństwo na dwóch kółkach

Okres wiosenno- letni to czas, w którym z częściej decydujemy się na aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu. Z roku na rok rosnącą popularnością cieszy się jazda na rowerze. Niestety wraz z przyjemnością uprawiania tego sportu pojawia się ryzyko różnych niechcianych wypadków.  Warto więc zabezpieczyć się przed skutkami takich zdarzeń jak upadek czy spowodowanie kolizji kupując ubezpieczenie przeznaczone dla rowerzystów.

Ubezpieczenie dla rowerzystów – kiedy może okazać się potrzebne?

Wraz z uprawieniem sportu rośnie ryzyko różnych nagłych wypadków, których konsekwencje mogą znacznie obciążać finansowo. W przypadku rowerzystów najczęściej dochodzi do urazów powstałych na skutek upadku czy szkód wyrządzonych innym osobom, które polegają na potrąceniu przechodnia lub spowodowaniu kolizji. Z uwagi na to, że obecnie wartość rowerów, z których korzystamy jest duża nie bez znaczenia są także powypadkowe uszkodzenia roweru lub jego utrata na skutek kradzieży.

W takich sytuacjach warto zabezpieczyć się przed skutkami powyższych zdarzeń wykupując ubezpieczenie pakietowe, które dostępne jest między innymi w TUW TUW.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia dla rowerzystów?

Ubezpieczenie pakietowe zazwyczaj przeznaczone jest dla właścicieli i użytkowników rowerów, którzy korzystają z nich na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Norwegi, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii.

W skład pakietu wchodzi najczęściej:

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • odpowiedzialność cywilnej rowerzysty
  • ubezpieczenie casco roweru, przyczepki rowerowej i bagażu podróżnego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rowerzysty zapewnia wypłatę świadczeń z tytułu powstałych urazów ciała lub śmierci. Zakres ubezpieczenia obejmuje także dzienną dietę za każdy dzień  pobytu w szpitalu, który jest efektem nieszczęśliwego wypadku na rowerze (od 3 dnia) oraz zwrot kosztów leczenia.

Ubezpieczyciel pokrywa wydatki, które są niezbędne z medycznego punktu i zostały poniesione z tytułu:

  • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
  • wizyt lekarskich,
  • leczenia szpitalnego,
  • zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych) oraz badań zleconych przez lekarza,
  • zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
  • transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rowerzysty ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem roweru. Co ważne odszkodowanie dla osoby poszkodowanej zostanie wypłacone nawet w sytuacji, w której szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa.

W przypadku ubezpieczenia casco roweru możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, natomiast casco przyczepki i bagażu podróżnego zazwyczaj w wariancie podstawowym. I tak w przypadku wykupienia ubezpieczenia roweru, przyczepki rowerowej i bagażu podróżnego w opcji podstawowej ochroną objęte są zdarzenia powstałe podczas użytkowania, jak i w czasie przechowywania w należycie zabezpieczonym budynku, lokalu lub pomieszczeniu. W zakresie tym ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu a także ich utracie na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Natomiast objęcie ochroną ubezpieczeniową roweru w wariancie rozszerzonym gwarantuje wypłatę odszkodowania dodatkowo w sytuacji kradzieży z terenu posesji lub ogólnie dostępnego miejsca. Warto pamiętać o tym, że wówczas wymagane jest jedynie zastosowanie tymczasowych zabezpieczeń roweru, które są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Polisy rowerowe mają zazwyczaj elastyczny zakres ochrony co umożliwia dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb każdego miłośnika dwóch kółek. Niektórzy ubezpieczyciele dają również możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie assistance, która zapewnia pomoc na drodze.

W przypadku chęci  zapoznania się z ofertą ubezpieczenia dla rowerzystów zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami. Przygotowując propozycję ubezpieczenia dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb zadbamy o to, byś czuł się bezpiecznie podczas jazdy na rowerze.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW