Ubezpieczenia na życie – ochrona finansowa dla Ciebie i Twoich bliskich

Indywidualne ubezpieczenie na życie pozwoli zabezpieczyć Ciebie i Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Może zapewnić stabilność finansową wtedy kiedy będzie najbardziej potrzebna.

Ubezpieczenie na życie – zakres ochrony

Ubezpieczenie na życie może pomóc w opłaceniu rachunków i innych kosztów  poniesionych w wyniku nagłej sytuacji losowej a także na wypadek śmierci. Zakres ochrony obejmuje przede wszystkim zdarzenia polegające na:

 

 • Trwałym uszczerbku na zdrowiu poniesionym w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Śmierci osoby Ubezpieczonej,
 • Śmierci członków rodziny,
 • Narodzinach dziecka,
 • Poważnych zachorowaniach,
 • Pobycie w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

 

Co ważne ubezpieczenie na życie działa przez 24 godziny na terenie całego świata.

 

W przypadku polis na życie osoba, która zawiera ubezpieczenie wskazuje osoby uposażone, czyli uprawnione do otrzymania świadczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Nie muszą to być członkowie rodziny. Warto pamiętać również o tym, że polisy na życie nie podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych i nie wchodzą w skład masy spadkowej.

 

Ubezpieczenie na życie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej

 

Zawierając polisę na życie warto zapoznać się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Dokument ten zawiera szczegółowe wyłączenia, na podstawie których Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte najczęściej zdarzenia powstałe w wyniku:

 

 • działań wojennych, stanu wyjątkowego, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroryzmu, rozruchach, buntach, zamieszkach bądź aktach przemocy,
 • masowego skażenia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego bądź katastrofy nuklearnej,
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego,
 • samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od dnia objęcia go ochroną ubezpieczeniową,
 • zatrucia Ubezpieczonego spowodowanym spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza.

Istotne jest również to, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi w momencie zawierania umowy ubezpieczenia zwalnia go od odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego.

 

Ubezpieczenie na życie może być podstawą zabezpieczenia finansowego rodziny na wypadek Twojej śmierci. Warto zapoznać się z ofertami dostępnymi na rynku i wybrać dobrze dopasowaną do swoich potrzeb polisę na życie. Nasi eksperci chętnie pomogą Ci dokonać właściwego wyboru i pomogą w zakupie ubezpieczenia na życie również online.

 

Źródło: OWU TU