TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” która jest alternatywą dla innej formy – Spółki Akcyjnej. Towarzystwo istnieje od 1992 roku, działając pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Ubezpieczenie OC

TUW oferuje ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla właścicieli mechanicznych, zarejestrowanych pojazdów wraz z bezpłatnym assistance. Dodatkowo, dla osób , które chcą mieć szeroką ochronę ubezpieczeniową ubezpieczyciel proponuj ochronę autocasco.

Autocasco

Ubezpieczenie AUTOCASCO jest kompleksową ofertą dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczenia lub kradzieży, zarówno w kraju jak i za granicą. Ochrona zapewnia m.in.:

Możliwość ubezpieczenia pojazdów do 15 roku eksploatacji,

Odszkodowanie bez udziału własnego w szkodzie, oraz bez franszyzy integralnej – umożliwia wypłatę odszkodowania nawet za najmniejsze uszkodzenia,

Gwarantowana suma ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy dla pojazdów fabrycznie nowych (dla pojazdów starszych po opłaceniu dodatkowej składki),

Bezskładkowe ubezpieczenie wyposażenie dodatkowego pojazdu do sumy 1000 złotych (możesz zwiększyć sumę ubezpieczenia po opłaceniu dodatkowej składki),

Dodatkowe zniżki za ubezpieczenie pojazdu fabrycznie nowego.

Kompleksową ochronę można rozszerzyć o dodatkowy zakres ubezpieczenia:

Bagażu podróżnego – do 5 % sumy ubezpieczenia pojazdu (max 3 000,00 zł),

Utraty kluczyków (kart kodowych czy sterowników),

Ryczałtowa wypłata świadczenia na pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,

Ochrona posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

Aby zaoszczędzić Twój czas – minimalizujemy ilość potrzebnych do zawarcia umowy czynności – wystarczy pojazd i dowód rejestracyjny.

W systemie ALL RISK masz ochronę od skutków wszelkich zdarzeń, w wyniku których utracisz pojazd, lub zostanie on uszkodzony.


UBEZPIECZENIE FIRMY

Pakiet Bezpieczna Firma

Osoby prowadzące własna działalność gospodarczą doskonale wiedzą jak ważne jest bezpieczeństwo, oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami. Czasami wystarczy jedna awaria, która przyczyni się do ogromnych strat finansowych ( np. w przypadku hurtowni mięsa brak prądu oznacza straty w towarze).

Pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie,  to kompleksowa ochrona Twojej działalności, która zapewnia m.in.:

ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk,

ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,

ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, w tym kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego od wszystkich ryzyk,

ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),

ochronę w przypadku roszczeń osób trzecich – dopasujemy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej do profilu działalności Twojej firmy,

pokrycie kosztów ochrony prawnej,

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Twoich pracowników.

Dzięki klauzulom dodatkowym przedsiębiorąca może Dopasować zakres ubezpieczenia do rodzaju działalności gospodarczej jaką prowadzi. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

budynki, lokale i budowle w których prowadzisz działalność usługową, handlową lub produkcyjną,

urządzenia, maszyny, narzędzia, wyposażenie całego zakładu, biura, środków obrotowych i środków transportu wewnętrznego,

nakłady inwestycyjne,

wartości pieniężne, w tym gotówka,a także

mienie osób trzecich – przyjęte w celu wykonania usługi,

mienie prywatne Twoich pracowników.

Ponadto ochroną mogą zostać objęte budynki w trakcie budowy.

TUW zapewnia również w pakiecie, ochronę ubezpieczeniową przed skutkami dewastacji, terroryzmu oraz pokryjemy koszt naprawy Twoich sprzętów, maszyn i urządzeń, jeśli zostaną uszkodzone wskutek przepięcia lub awarii. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty na jakie może być narażany przedsiębiorca po wystąpieniu szkody, np. koszty akcji ratowniczej, porządkowania, najmu budynku zastępczego czy rzeczoznawców. Ponadto TUW oferuje różnego rodzaju „rozszerzenia” ochrony.

OC za produkt,

OC pracodawcy,

OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych,

OC za podwykonawców,

OC za mienie przyjęte w celu wykonania usługi i wiele innych.

Zniżki, jakie można dostać stosowane są m.in. w przypadku, gdy:

Posiadasz odpowiednie zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

za kompleksowe ubezpieczenie,

za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,

za staż członkowski w Towarzystwie.