MTU

Marka MTU należy do STU Ergo Hestii, które jest jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. W związku z przynależnością do grupy Ergo Hestia, może oferować proste i przyjazne produkty w oparciu o najwyższe standardy grupy, jej stabilność finansową i organizacyjną.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na osobie, jak również zniszczenie mienia. OC jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą (przede wszystkim w UE).

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres roku (12 miesięcy). Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa w/w ustawa.

Ubezpieczenie autocasco

Właściciel samochodu wybierając ubezpieczenie autocasco może liczyć na finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych posiadających samochody osobowe albo samochody ciężarowe o ładowności do 2,5t i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t nie starsze niż 15 lat.

Autocasco zapewnia ochronę zarówno w Polsce jak i za granicami kraju. Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Autocasco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem podstawowym. Ubezpieczenie Autocasco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

Zderzenia pojazdów

Zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem

Uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie

Uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym

Pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania

Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu

Kradzieży

Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch wariantach: MINI i MAXI. Wariant MINI zapewnia ochronę ubezpieczeniową w ramach ww. zdarzeń w przypadku wystąpienia szkody całkowej lub kradzieży pojazdu. Wariant MAXI dodatkowo zapewnia ochronę w przypadku wystąpienia szkody częściowej oraz dostępny jest w dwóch systemach rozliczenia szkody: kosztorysowym i warsztatowym.


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę mieszkania lub domu jednorodzinnego na wypadek zdarzeń losowych oraz może chronić od szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego. Pakiet skierowany jest do klientów indywidualnych posiadających mieszkanie lub dom jednorodzinny, dostępny jest zarówno dla osób potrzebujących podstawowej ochrony (np. pod cesję), jak i pragnących zapewnić sobie i swojej rodzinie kompleksową ochronę ubezpieczeniową domu jednorodzinnego lub mieszkania. OC w życiu prywatnym ma szeroki zakres ochrony i obejmuje odpowiedzialność m.in. za:

szkody wyrządzone innym osobom z związku z użytkowaniem mienia (np. zalanie sąsiada),

szkody wyrządzone przez Twoje dzieci albo zwierzęta domowe,

skutki szkód wyrządzonych w związku z uprawianiem sportu.