Gothaer

Gothaer – dawniej PTU S.A jest jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Od ponad 20 lat firma proponuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szeroka oferta towarzystwa to m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne, rolne, mieszkaniowe. Jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce – Gothaer przygotował specjalistyczny program ubezpieczeniowy dla elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Ubezpieczenie samochodu OC jest jednym z podstawowych obowiązków każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu mechanicznego. Tu Gothaer oferuje w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego szereg rozwiązań mających za zadania pomoc w różnego typu wypadkach i zdarzeniach. Do ubezpieczenia OC TU dodaje ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy, w ramach którego w razie wypadku możesz liczyć na pomoc polegającą na:

uruchomieniu pojazdu na miejscu zdarzenia,

Holowaniu pojazdu (również pojazdu uszkodzonego przez Twój samochód),

Wynajęciu pojazdu zastępczego,

Pomoc informacyjną. Pomoc assistance oferujemy nie tylko na terenie Polski, ale również poza granicami naszego kraju.

Właściciele pojazdu, wybierając polisę w Gothaer mogą skorzysta z wielu zniżek, między innymi za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za kolejny pojazd ubezpieczony w Gothaer, za wiek pojazdu, czy za kompleksowe ubezpieczenie pojazdu. Łącznie możesz uzyskać zniżki aż do 80%!

Do umowy OC można dokupić szereg dodatkowych opcji takich jak np.:

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie opon – 7 zł rocznie

Ubezpieczenie bagażu – 3 zł rocznie

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy

Ubezpieczenie Auto Assistance Plus

Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ubezpieczenie Auto Assistance Opony

Ubezpieczenie Szyb Samochodowych

Ubezpieczenie Bagażu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Ochrona nieruchomości podczas budowy, przeznaczona jest dla osób, które rozpoczynają lub prowadzą budowę domu, lub inna nieruchomość.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

Dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy

Budynek gospodarczy wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy

Obiekt małej architektury w trakcie budowy

Warunkiem ubezpieczenia budynku gospodarczego wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy oraz obiektu małej architektury w trakcie budowy jest jednoczesne ubezpieczenie domu jednorodzinnego w trakcie budowy.

Dwa warianty do wyboru

Nieruchomość może zostać objęta ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek następujących zdarzeń:

Wariant podstawowy chroni przed takimi zdarzeniami jak:

Pożar

Uderzenie pioruna

Upadek statku powietrznego

Wybuch

Wariant standardowy przeznaczony dla nieco bardziej wymagających klientów, którzy chcą mieć szeroki zakres ochrony. Ubezpieczenie zawiera ochronę przed zdarzeniami losowymi typu:

Pożar

Uderzenie pioruna

Upadek statku powietrznego

Wybuch

Deszcz nawalny

Grad

Huragan

Lawina

Osunięcie się ziemi

Trzęsienie ziemi

Zalanie

Zapadanie się ziemi

Jeśli budynki znajdują niedaleko zbiorników wodnych, i istnieje ryzyka zalania – wariant ten może zostać rozszerzony dodatkowo o szkody powstałe wskutek powodzi. Standardowa franszyza redukcyjna wynosi 500 zł w każdej szkodzie.

Suma ubezpieczenia musi odpowiadać wartości odtworzeniowej nieruchomości przewidywanej na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczenia.


UBEZPIECZENIE FIRMY

Nie każdy właściciel firmy ma obowiązek ubezpieczyć swoją działalność. Warto jednak pamiętać, że prowadzenie własnego biznesu wiąże się z wieloma ryzykami, a szkody jakie mogą powstać w wyniku różnych wydarzeń, mogą spowodować – w najgorszym scenariuszu – utratę płynności finansowej. To korzystane rozwiązani dla przedsiębiorców, którzy nie chcą narażać się na jakiekolwiek straty z związku z prowadzałem działalności.

W zakresie podstawowym ubezpieczenie OC dla firm obejmuje zakresem ochrony odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę na ciele lub rzeczową, do której naprawienia jest zobowiązany.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo-kontraktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego.

Gothaer proponuje przedsiębiorcom ubezpieczenie firmy z szerokim zakresie i różnych wariantach. To przedsiębiorca decyduje jak chce zabezpieczyć swoja firmę. W zależności od profilu działalności ubezpieczyciel przygotował specjalna ofertę.

Wypadkowe

Ubezpieczenie NNW członków załogi jachtów śródlądowych – dla firm

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Optima Sport”

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA

Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

Ubezpieczenie kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku GoVital

Komunikacyjne

Auto Assistance Plus Flota

Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy (Firma)

Ubezpieczenie Autocasco (Firma)

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Firma)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (Firma)

Ubezpieczenie Szyb Samochodowych (Firma)

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta (Firma)

Gothaer Truck Assistance

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oc)

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku dla Klienta korporacyjnego

Ubezpieczenie małych i średnich firm – GoBiznes

Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej

Transportowe

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczenie mienia w transporcie – cargo

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – Przewozy kabotażowe

Gothaer Truck Assistance

Ubezpieczenia dla sektora energii odnawialnej

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych

Ubezpieczenie biogazowni

Techniczne i inżynieryjne

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Finansowe

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zapłaty długu celnego

Gwarancja należytego wykonania umowy

Turystyczne

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców na terenie RP

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu


UBEZPIECZENIE NA PODRÓŻ

Życie i zdrowie to wartości, których nie da się w żaden sposób przełożyć na pieniądze. Mając na uwadze fakt, ze różnego rodzaju wycieczki, wypady, wczasy, ferie , wyjazdy służbowe itp. zawsze wiążą się z pewnego rodzaju ryzykiem. W związku z tym, przed każdym wyjazdem należy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.

Gothaer umożliwia osobom wjeżdżającym ubezpieczenie turystyczne – dobrane do indywidulanych potrzeb klientów.

Ubezpieczenie turystyczne „W Podróży”

Poza całodobowa ochroną za granica polisa zapewnia m.in.:

możliwość dopasowania produktu do rzeczywistych potrzeb;

możliwość objęcia ochroną całej rodziny i indywidualnego doboru zakresu i sumy ubezpieczenia dla każdej z osób;

możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o choroby przewlekłe;

możliwość rozliczenia kosztów leczenia bezgotówkowo, bez angażowania własnych środków finansowych;

możliwość ubezpieczenia się na okoliczność uprawiania sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej zapewnia pełną ochronę finansową na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, pokrywając koszty rezygnacji, jeśli nastąpiła z powodu:

nagłego zachorowania, lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego;

nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej;

śmierci osoby bliskiej;

udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży;

szkód wyrządzonych Tobie lub Twoim bliskim w wyniku przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie, w następstwie którego powstała konieczność osobistego dokonania czynności faktycznych i prawnych, uniemożliwiających wyjazd na imprezę turystyczną;

strat materialnych wynikających ze zdarzeń losowych, które powodują konieczność dokonania przez Ciebie osobiście odpowiednich czynności faktycznych i prawnych. Zdarzenia losowe brane pod uwagę przy rezygnacji z imprezy turystyczne to między innymi: włamanie, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, upadek statku powietrznego, powódź, grad, deszcz nawalny, zapadnięcie lub usuwanie się ziemi, lawina i wylew wód podziemnych.