BENEFIA

Benefia Ubezpieczenia to spółka dedykowana do sprzedaży ubezpieczeń majątkowych w sieciach dealerów samochodowych, w obszarze ubezpieczeń direct. Firma specjalizuje się również w alternatywnych kanałach dystrybucji ubezpieczeń są to miejsca, które nie kojarzą się z ubezpieczeniami. Należą do nich m.in.: Stacje Kontroli Pojazdów, serwisy i warsztaty samochodowe, stacje benzynowe. Ubezpieczyciel posiada jedyny na rynku ubezpieczeniowym system mobilny BENEFIA TU I TERAZ, który pozwala na przedstawienie oferty ubezpieczeniowej w kilka sekund dzięki wykorzystaniu technologii skanowania kodów AZTEC umieszczonych w każdym dowodzie rejestracyjnym.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

W Polsce, każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy OC. Warunki, na jakich jest zawierana umowa ubezpieczenia określone zostały w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zmianami).

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres jednego roku kalendarzowego. Przewidziany jest tu jednak wyjątek: „ubezpieczenie krótkoterminowe”, które zawierane na minimum 30 dni w następujących przypadkach: pojazdy zarejestrowane czasowo, pojazdy zarejestrowane za granicą, pojazdy wolnobieżne, pojazdy historyczne. Ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. W przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu na nowego właściciela auta (lub innego pojazdu mechanicznego) umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Może jednak zdarzyć się tak, że nowy właściciel , na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie umowę ubezpieczenia na piśmie.

Tego typu ochrona dotyczy interesów majątkowych osoby ubezpieczonej w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia).Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd podlegający rejestracji w Polsce stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat. Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12 miesięcy. Ochrona AC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczenie nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy.

Ubezpieczenie NNW zapewnia poszkodowanym w wypadku pojazdu rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli powodują one trwały uszczerbek na zdrowiu. Umowę ubezpieczenia NNW zawiera się na okres 12 miesięcy. Ochrona NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków które miały miejsce w Europie, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Osoba zainteresowana kupnem polisy sama określa sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie ASSISTANCE SOS zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z usług takich, jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego. Jeżeli naprawa pojazdu nie może zostać wykonana tego samego dnia Ubezpieczeni (zarówno kierowca, jak i pasażer pojazdu), mogą skorzystać z usług dodatkowych, takich jak wynajem samochodu zastępczego, nocleg w hotelu czy kontynuację podróży innym środkiem lokomocji.

Umowa ubezpieczenia ASSISTANCE SOS zawiera się na okres jednego roku. Ochrona obejmuje zdarzenia które powstały na terytorium Polski lub jednego z następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, europejskiej części Turcji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 EUR dla jednego zdarzenia.


UBEZPIECZENIE DOMU

W Benefii ochronę naszego majątku w postaci mieszkań i domów możemy zawrzeć z Towarzystwem wykupując polisę pod nazwą: Benefia II. Umowę Ubezpieczenie Benefia Rodzina II mogą zawrzeć te osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami ubezpieczonego mienia. Ochrona obejmuje ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, home assistance, medical assistance ochroną objęte mogą być osoby fizyczne pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym. Polisa pod nazwą Benefia Rodzina II to pakiet, w ramach którego dostępne są następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń

Ubezpieczenie Home Assistance

Ubezpieczenie Medical Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego:

Dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami lub

Mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz miejsce parkingowe

Budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami

Ruchomości domowe


UBEZPIECZENIE NA PODRÓŻ

Ubezpieczenie eVOYAGE jest ubezpieczeniem -polisa skierowana do osób wyjeżdżających poza granice Polski w celach zarówno prywatnych jak i służbowych. Istnieją trzy warianty ochrony:

Podstawowy: (koszty leczenia, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.

Standardowy: (koszty leczenia, koszty transportu i repatriacji, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance).

Luksusowy: (koszty leczenia, koszty transportu i repatriacji, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance, koszty ratownictwa i poszukiwania).

Zakres ubezpieczenia w każdym wariancie ubezpieczenia (na wniosek Ubezpieczającego i pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej) może zostać rozszerzony o ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego.

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia w każdym wariancie ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody będące następstwem: podejmowania lub wykonywania pracy fizycznej, uprawiania sportów zimowych lub motorowodnych. Należy podkreślić, że w każdym z wariantów ubezpieczenia Benefia udziela ochrony ubezpieczeniowej podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Europy i państw basenu Morza Śródziemnego.