Balcia Insurance SE

Balcia Insurance to łotewski zakład ubezpieczeń, który obecnie działa w największych krajach Unii Europejskiej. Spółka powstała w 1993 roku pod nazwą BTA, która odniosła duży sukces na rynku krajów bałtyckich.

W listopadzie 2016 roku doszło do zmiany nazwy z BTA Insurance Company SE na Balcia Insurance SE. Obecnie Balcia Insurance SE prowadzi działalność na zasadzie Odziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. We Włoszech i Hiszpanii firma działa na zasadzie swobody świadczenia usług.

Rejestracja oddziału w Polsce oraz zmiana nazwy nie wpłynęła na formę współpracy z RESO Europa Service SP. z o.o. Firma RESO w dalszym ciągu jest Partnerem Generalnym Balcia Insurance SE w Polsce.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Balcia Insurence SE posiada w swojej ofercie produkty ubezpieczeń komunikacyjnych. Kierowcy mogą skorzystać m.in. z takich produktów jak:

OC Balcia posiadaczy pojazdów mechanicznych (Jest to odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu)

Ubezpieczenie krótkoterminowe OC Balcia posiadaczy pojazdów mechanicznych (Polisa przeznaczona jest m.in. dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych na stałe, zarejestrowanych czasowo, zarejestrowanych za granicą, wolnobieżnych, historycznych)

NNW kierowcy i pasażerów Balcia (Polisa przeznaczona jest dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu i gwarantuje takie świadczenia w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego)

Zielona Karta Balcia (Polisa dla Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji, Izraela, Ukrainy i Azerbejdżanu.

Graniczne Balcia (Polisa przeznaczona dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, z wyłączeniem pojazdów zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe należą do sygnotariuszy Porozumienia Wielostronnego)

Auto Szyby Balcia (Przedmiotem ubezpieczenia są szyby czołowe, boczne i tylna pojazdu ubezpieczonego)

Assistance Balcia (W zależności od wariantu ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, które wynikają z wypadku, awarii lub unieruchomienia pojazdu)

Autocasco Balcia (Polisa obejmuje szkody, które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu, kradzieży pojazdu lub jego części lub wyposażenia)


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Ubezpieczyć dom lub mieszkanie można wykupując polisę Dom Pakiet. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie:

Dom, mieszkanie, stałe elementy domu lub mieszkania, mienie ruchome, mienie wartościowe, budynek gospodarczy, garaż, budowla, zewnętrzne elementy (domu, budynku gospodarczego lub budowli), szyby i przedmioty szklane, nagrobek, roślinność ogrodowa, sprzęt elektroniczny poza miejscem ubezpieczenia, dom letniskowy.

Kupując ubezpieczenie domu lub mieszkania Balcia możesz skorzystać z takich dodatków jak:

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Assistance (pomoc techniczna, medyczna i usługi informacyjne)


UBEZPIECZENIE FIRMY

Balcia Insurence oferuje także ubezpieczenie firm pod nazwą Biznes Pakiet. Ubezpieczenie skierowane jest dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Balcia stara się reagować na potrzeby rynku i koncentruje się na klientach:

Indywidualnych,

Małych i średnich przedsiębiorstwach,

Podmiotach instytucjonalnych,

Oprócz tego spółka w swojej ofercie posiada niszowe produkty ubezpieczeniowe działu drugiego i stara się dostarczyć produkty ochrony najwyższej jakości.

Przedmiotem ubezpieczenia jest takie mienie jak:

Budynki, lokale, budowle

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

Środki obrotowe,

Niskocenne składniki majątku,

Nakłady inwestycyjne,

Mienie pracownicze,

Mienie osób trzecich,

Wartości pieniężne.

Ubezpieczenie firmy Balcia w swoim zakresie obejmuje m.in. takie zdarzenia jak:

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych,

Mienie od kradzieży z włamaniem i rozboju,

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk,

Odpowiedzialność cywilną,

Mienie od wszystkich ryzyk,

Mienie w transporcie krajowym,

Następstwa nieszczęśliwych wypadków,

Assistance.

Taką polisę można zawrzeć na 12,24 lub 36 miesięcy.

Balcia Insurence SE daje również możliwość skorzystania z takich produktów jak:

Ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych

OC agentów ubezpieczeniowych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą


UBEZPIECZENIE PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne Balcia przeznaczone jest dla osób, które planują wyjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi. Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego podczas zagranicznego wyjazdu.

Zakres ubezpieczenie obejmuje m.in. skutki zdarzeń, które mogą się zdarzyć podczas podróży. Są to np.:

Nagłe zachorowanie, zaostrzenie chronicznego zachorowania lub nieszczęśliwy wypadek lub śmierć Ubezpieczonego

Do wyboru są dostępne takie sumy ubezpieczenia jak:

Republika Białorusi: 10 000 EUR  lub 20 000 EUR,

Federacja Rosyjska: 30 000 EUR lub 50 000 EUR.

Ubezpieczenie turystyczne Balcia można zawrzeć na okres jednej podróży (zaplanowany wyjazd) lub na wielokrotne podróże (3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.