Sprzedaż samochodu. Co dalej z polisą OC i AC?

W przypadku sprzedaży/kupna samochodu każda ze stron transakcji posiada określone prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem. Zasada ta nie dotyczy samochodów zabytkowych, które powinny mieć ubezpieczenie jedynie wtedy, kiedy poruszają się na drogach publicznych.

Polisa OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych pojazdów mechanicznych

Państwo nakłada ten obowiązek na posiadaczy pojazdów w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.

W momencie dokonania transakcji prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczeniowej przechodzą na nabywcę pojazdu

Zgodnie z polskim prawem, ubezpieczenie OC automatycznie przechodzi na osobę, która kupiła od nas samochód. Za niewykorzystany okres ochrony należy nam się wówczas zwrot składki. Nowy właściciel samochodu może polisę wypowiedzieć, lub kontynuować ubezpieczenie. Zbywca pojazdu po spisaniu umowy kupna-sprzedaży ma obowiązek przekazać nabywcy aktualne ubezpieczenie OC pojazdu oraz w ciągu 30 dni poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Dopełnienie tego obowiązku leży w interesie sprzedającego, ponieważ jeśli nabywca nie zgłosi do towarzystwa faktu kupna auta, dla ubezpieczyciela właścicielem pojazdu nadal będzie zbywca. Kupujący może skorzystać z kilku możliwości: Pierwsza – wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie od podpisania umowy kupna-sprzedaży. Może również kontynuować polisę zbywcy (w tym przypadku, zakład ubezpieczeń dokona rekalkulacji składki – czyli uwzględni zniżki, bądź zwyżki dla nowego właściciela).

Szukasz wzoru wypowiedzenia umowy Twojego ubezpieczyciela? Skorzystaj z gotowego wzoru 

Co zrobić, aby otrzymać zwrot składki z AC?

Właściciel auta, który chce otrzymać zwrot składki za AC, musi wystąpić odpowiednim pismem do swojego ubezpieczyciela. Kiedy  ubezpieczyciel  zwróci nadpłaconą składkę  za niewykorzystany okres? Kiedy w okresie obowiązywania danej polisy AC nie zostało wypłacone odszkodowanie. Jeśli natomiast taka szkoda została zarejestrowana, właściciel wówczas otrzyma zwrot składki, proporcjonalny do niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. Nowy właściciel samochodu  może kontynuować dotychczasową umowę autocasco, ale należy  sprawdzić, czy ubezpieczyciel przewiduje taką opcję.