Sople i spadający śnieg poważnym zagrożeniem

Zima to nie tylko bajeczna sceneria, klimat i możliwość uprawiania sportów zimowych. Rzeczywistość może okazać się jednak bardzo brutalna. Poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku lub spadający z dachu śnieg mogą wyrządzić poważne szkody. Zimą nietrudno o bolesne urazy. Sprawdź kto odpowiada za powstanie „zimowych szkód”.

Spadające sople

Przepisy jasno nie mówią kto odpowiada za spadający sopel, który wyrządził komuś krzywdę. W ewentualnym procesie odszkodowawczym na poszkodowanym spoczywa obowiązek zgromadzenia wszystkich dowodów. Warto zapoznać się z poradą Rzecznika Finansowego, który w specjalnym poradniku zatytułowanym „Szkody powstałem wskutek nienależytego odśnieżania, oblodzenia, drogi czy chodnika, pozbycia się sopli, ubytku w nawierzchni drogi oraz innych zaniedbań po stronie zarządców” mówi o tym, że:

„Pomimo braku wyraźnych podstaw prawnych, właściciel nieruchomości lub jej zarządca powinien dodatkowo usuwać nawisy śnieżne i sople, uprzątać lód z dachów budynków. (…) obowiązek dbałości o zdrowie i życie człowieka może wynikać nie tylko z normy ustawowej, ale ze zwykłego rozsądku, popartego zasadami doświadczenia, które nakazują również unikanie niepodyktowanego koniecznością ryzyka, lecz także podjęcia niezbędnych czynności zapobiegających możliwości powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka”

Co o soplach mówi Kodeks Cywilny

W Kodeksie Cywilnym na temat spadających sopli można znaleźć następującą informację:

„W przypadku odpowiedzialności za odpadnięcie sopli należy zastosować bardzo generalną zasadę z art. 415 k.c (kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia, a więc odpowiedzialność oparta na zasadzie winy) oraz art 61 prawa budowlanego, który nakłada na właściciela budynku lub jego zarządcę obowiązek utrzymywania budynku w należytym stanie zgodnie z istniejącymi przepisami. W praktyce oznacza to, iż w sytuacji pojawienia się sopli właściciel lub zarządca ma obowiązek ich usunięcia i podjęcia wszelkich starań aby odpadający sopel nie wyrządził szkody (zabezpieczenie terenu pod soplami, informacja, wynajęcie specjalisty dla usunięcia sopli)”

Odszkodowanie

Jesteś poszkodowany? Na początku drogi ubiegania się o odszkodowanie musisz udowodnić, że szkoda ma związek zawinionym działaniem lub zaniechaniem przez właściciela nieruchomości. Należy udowodnić, że sople, które nie zostały usunięte przyczyniły się do powstania szkody.

Jeden z problemów może dotyczyć wniosku o odszkodowanie. Trzeba dokładnie wskazać i dowiedzieć się kto jest winny za powstałą szkodę. Może okazać się, że zarządcy budynków mają podpisane umowy z zewnętrznymi firmami, które zajmują się odśnieżaniem dachów, chodników i odpowiadają za budynek przez cały rok. Poszkodowany musi ustalić czym konkretnie zajmuje się dana firma i musi zebrać odpowiednie dowody jak np.:

  • Notatka policyjna z miejsca zdarzenia
  • Oświadczenie świadków
  • Oświadczenia lekarza lub ratownika medycznego
  • Dokumentacja powypadkowa
  • Dokumentacja fotograficzna

Zebranie dowodów pomoże usprawnić cały proces odszkodowawczy. Gdy sprawa trafi do ubezpieczyciela, to firma zajmie się ustaleniem kto odpowiada za powstanie szkody. Warto zapoznać się ze słowami Rzecznika Finansowego, który mówi, że:

„Ciężar tego postępowania spoczywa na ubezpieczycielu, dlatego też nie może być całkowicie przerzucany na osobę występującą z roszczeniem odszkodowawczym. Zatem, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, ubezpieczyciel powinien wykorzystać wszelkie dostępne jemu możliwości (środki dowodowe) pozwalające na określenie stanu faktycznego sprawy”.

Zalegający śnieg na dachu i sople to duże zagrożenie dla przechodniów. Zarządcy nieruchomości muszą pamiętać o wszystkich niezbędnych pracach wokół nieruchomości zimą. Szkody wywołane przez śnieg i lód mogą doprowadzić do poważnych urazów.