Obowiązkowe szkolenia zawodowe – pamiętaj o terminach!

Październik to dobry moment na uporządkowanie swoich dokumentów i weryfikację tego, czy OFWCA zrealizowały szkolenia zawodowe w pełnym wymiarze godzin. Dzięki temu świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego będzie przebiegało profesjonalnie oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. 

Szkolenia zawodowe agentów ubezpieczeniowych 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2019 poz. 1881 ze zm.) wprowadziła obowiązek odbywania szkoleń zawodowych przez agentów ubezpieczeniowych. Na jej mocy osoby wykonujące czynności agencyjne zobowiązane są do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych m.in. przez odbywanie co roku co najmniej 15 godzinnego szkolenia zawodowego. Tu należy podkreślić, że jego wymiar i zakres tematyczny zależy przede wszystkim od charakteru umów ubezpieczenia jakie proponują one klientom, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz rodzaju dystrybutora ubezpieczeń. Doświadczenie pokazuje, że tego typu doskonalenie umiejętności odbywa się zazwyczaj w formie e-learningu. Jest to dosyć wygodny sposób na to, by zrealizować ten ustawowy obowiązek. Problemem może być jednak weryfikacja odbytych szkoleń przez OFWCA. Szczególnie w przypadku dużych agencji ubezpieczeniowych. 

Jak weryfikować szkolenia zawodowe OWFCA 

Ustawa wskazuje, że to agent posiada kompetencje organizatora szkoleń zawodowych i jest dystrybutorem ubezpieczeń podlegającym kontroli UKNF. Zatem to przede wszystkim na nim powinien ciążyć obowiązek weryfikowania i zapewnienia, że obowiązek szkoleniowy przez OFWCA, które działają z jego upoważnienia został spełniony. Organ nadzoru jednak jasno określił, że to ubezpieczyciele mają za zadanie zbierać zaświadczenia o odbyciu szkolenia zawodowego i to po ich stronie leży weryfikacja spełnienia tego obowiązku. Istotną kwestią jest to, że to agent decyduje o bieżącym zakresie umocowania poszczególnych OFWCA, dlatego warto trzymać pieczę nad szkoleniami realizowanymi przez swoje OFWCA. Tym bardziej, że brak spełnienia tego obowiązku może rzutować na pracę całej multiagencji. Z pewnością dużym ułatwieniem w procesie weryfikacji szkoleń może być program dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent. Narzędzie to pozwala na dodawanie takich dokumentów, jak certyfikat czy zaświadczanie, co znacznie ułatwia kontrolę nad liczbą przeprowadzonych szkoleń. Funkcjonalność ta sprawia, że proces weryfikacji szkoleń zawodowych przebiega znacznie sprawniej. 

Brak 15h szkolenia – konsekwencje 

Należy podkreślić, że osoby, które w tym roku nie zrealizują szkolenia w pełnym wymiarze godzin nie powinny świadczyć usług pośrednictwa w kolejnym roku. Z tego powodu warto już teraz zweryfikować swoje dokumenty i sprawdzić to czy każda OFWCA zrealizowała ten obowiązek w przewidzianym przez ustawę terminie. Pamiętajmy, że w przypadku braku realizacji obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego, organ nadzoru może:  

  • wydać wobec dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji decyzję nakazującą powstrzymanie się od ponownego naruszania prawa, albo  
  • wykreślić z rejestru agentów agenta ubezpieczeniowego dokonującego naruszenia przepisów prawa. 

Z pewnością warto zadbać o to, by w nowym roku nic nie stało na przeszkodzie w płynnym i profesjonalnym działaniu multiagencji. 

Źródło: KNF, Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń