Jak ubezpieczyć pojazd, który nie został jeszcze zarejestrowany?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC w dniu rejestracji pojazdu albo przed wprowadzeniem go na drogę publiczną. A czy można ubezpieczyć samochód przed zarejestrowaniem?

Kiedy powstaje obowiązek zakupu umowy ubezpieczenia OC?

Zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) obowiązek zawarcia umowy OC powstaje:

  • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych,
  • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC p.p.m.,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, które nie zostały zarejestrowane;
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w związku z nieuruchomieniem klauzuli prolongacyjnej,
  • najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia granicznego lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia po przejściu lub przeniesieniu prawa własności pojazdu mechanicznego,
   • najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej wypowiedzeniem,
   • najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość.

Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym wprowadzenie pojazdu do ruchu oznacza poruszanie się po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu.

Jak ubezpieczyć pojazd, który nie został jeszcze zarejestrowany?

Ubezpieczenie pojazdu przed rejestracją jest możliwe, gdy:

   • pojazd został sprowadzony z zagranicy i przeznaczony do rejestracji w kraju,
   • nowy pojazd został zakupiony u dealera,
   • pojazd zakupiono w kraju z zamiarem rejestracji.

Już w dniu złożenia dokumentów do Wydziału Komunikacji można skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który po przygotowaniu oferty będzie miał możliwość wystawienia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Do zwarcia polisy OC dojdzie na podstawie numeru VIN, który jest charakterystyczny dla każdego pojazdu. Istotne jest to, by po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego ponownie zgłosić się do agenta, który pośredniczył w zawarciu polisy w celu uaktualnienia danych samochodu tj. numer rejestracyjny. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą aneksu do umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciele dają również możliwość ubezpieczenia pojazdu przed rejestracją w zakresie umowy Auto Casco. W takiej sytuacji klient musi przedstawić dokumenty potwierdzające zakup pojazdu oraz zaświadczenie potwierdzające pozytywne przejście badania technicznego.

Ważne! Jeżeli pojazd nie zostanie zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zakupu umowy ubezpieczenia każda ze stron może odstąpić od zawartej polisy (w formie pisemnej).

Nie jesteś pewny jak ubezpieczyć pojazd, który nie został jeszcze zarejestrowany? Skontaktuj się z nami – 720 221 221, odpowiemy na Twoje pytania i podpowiemy co możesz zrobić.

Źródło: Rzecznik Finansowy, Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)