Czy NNW szkolne jest dobrowolne?

Rodzice nie zawsze wiedzą, że NNW szkolne obejmujące ochroną dzieci i młodzież jest dobrowolną umową ubezpieczenia, która może być zawarta tylko przez rodziców.

Ubezpieczenie NNW szkolne jest dobrowolne

Aktualne przepisy nie nakładają na szkoły i placówki oświatowe obowiązku zawierania umów ubezpieczenia dotyczących ich działalności. Wyjątkiem jest tu jedynie sytuacja, w której to szkoła jest organizatorem wycieczki lub wypoczynku zagranicznego.

Dlatego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną formą ubezpieczenia. Co istotne może być zawarta jedynie z woli rodziców. Oznacza to, że to opiekunowie decydują o tym czy należy dziecko ubezpieczyć w szkole i to od nich zależy sposób procedowania wyboru Zakładu Ubezpieczeń a także  oferty. Niestety w praktyce zdarza się czasami, że dyrektorzy szkół i placówek żądają od rodziców opłaty składki za ubezpieczenie NNW lub domagają się oświadczeń związanych z odmową jej uiszczenia.

Warto wiedzieć o tym, że w obecnym stanie prawnym dyrektorzy szkół, jak również inne organy szkoły nie są upoważnione do czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Dotyczy to również rad rodziców.

Ubezpieczenie NNW uczniów na praktykach jest obowiązkowe

Wyjątkiem od dobrowolnej formy zawierania umowy ubezpieczenia NNW jest praktyczna nauka zawodu. Na podstawie rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019r. szkoła kierująca uczniów na praktykę musi zapewnić swoim uczniom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wynika to z tego, że kierowanie uczniów na naukę zawodu jest jedną z podstawowych form działalności szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Placówki otrzymują subwencje oświatową na zadania związane między innymi z realizacją praktycznej nauki zawodu. Dlatego ubezpieczenia NNW uczniów, którzy są kierowani na praktyki organizowane poza szkołą powinny być opłacane z tego źródła. Oznacza to, że to szkoły mają obowiązek zawarcia i opłacenia umowy ubezpieczenia dla uczniów, którzy objęci są praktykami.

Wybór właściwej oferty ubezpieczenia NNW szkolnego dziecka nie zawsze jest łatwy. Tym bardziej, że nie wszyscy mają możliwość zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) przed podpisaniem polisy. Czasami przedstawione propozycje mogą znacznie różnić się nie tylko ceną, ale i zakresem ubezpieczenia.

Zazwyczaj ubezpieczenie NNW uczniów zawiera podstawowy zakres świadczeń, który zależny jest od wybranego wariantu ochrony. Można go jednak rozszerzyć o opcje dodatkowe tj. pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy koszty leczenia z nim związane. To sprawia, że w razie wypadku dziecka polisa szkolna może zapewnić rzeczywistą pomoc finansową oraz wsparcie medyczne.

Jeżeli chciałbyś poznać ofertę ubezpieczenia NNW szkolnego, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb Twoich bliskich skontaktuj się z naszymi Ekspertami. Pomożemy w wyborze najlepszej ochrony dla Twojego dziecka, tak byś Ty czuł się spokojny.

Źródło: www.portaloswiatowy.pl; OWU TU