Ubezpieczenie OC firmy Zielona Góra

Ubezpieczenie OC firmy Zielona Góra jest formą zabezpieczenia finansowego przed szkodami na jakie przedsiębiorca narazić osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Każda osoba prowadząca firmę produkcyjną, handlową lub usługową, a także eksporter lub importer powinien mieć stosowne Ubezpieczenie OC firmy Zielona Góra.

Ubezpieczenie OC  firmy Zielona Góra? Co to takiego?

Jest to odpowiedzialność finansowa jaką bierze na siebie ubezpieczyciel za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, którą wskazano w umowie ( szkody zarówno osobowe jak i  w mieniu).

Jaki jest cel ubezpieczenia?

Celem zawarci polisy jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem firma wyrządzi szkodę osobie trzeciej i z mocy prawa zobowiązany jest do jej naprawienia.

Odpowiedzialność cywilna osób za szkody związane z wykonywaniem wolnych zawodów, co obejmuje?

Przede wszystkim skutki popełnionych uchybień, czyli działań lub zaniechań , które wynikły z braku wiedzy lub umiejętności albo z braku należytej staranności, często niezgodnych z zasadami etyki zawodowej. Konsekwencją uchybień powodujących powstanie szkody może być roszczenie o jej naprawienie oraz o ewentualne zadośćuczynienie poszkodowanemu za doznaną krzywdę.

Ubezpieczenie OC  firmy Zielona Góra w związku z wykonywaniem czynności zawodowych

Jest dla niektórych profesji obowiązkowe. Ubezpieczenie dotyczy m.in. takich zawodów jak: notariuszy, adwokatów, brokerów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów,

Wśród ubezpieczeń dobrowolnych OC firm wykonywaniem zawodu możemy przykładowo wyróżnić:

Ubezpieczenie OC ogólne związane z prowadzoną działalnością. Obejmuje m.in. ubezpieczenie OC za produkt , ubezpieczenie OC najemcy, ubezpieczenie OC pracodawcy, ubezpieczenie OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska, OC właścicieli warsztatów rzemieślniczych i sklepów itd.

Ubezpieczenie OC firmy Zielona Góra to również ochrona dla osób prowadzących firmy transportowe

Jak wynika z danych TAPA z 2015 roku, liczba przypadków kradzieży w transporcie wzrasta rok do roku średnio o 37,4%*. Straty, które ponoszą przedsiębiorcy, są milionowe. Sławomir Deliś, dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Transportowych Gothaer TU przestrzega: „ Na ryzyko kradzieży narażone są praktycznie wszystkie towary – nie tylko te o wysokiej wartości, jak np. elektronika, wyroby tytoniowe, kosmetyki, ale również takie ładunki jak artykuły spożywcze, które mają stosunkowo niską wartość. Produkty te są o tyle atrakcyjne, że o wiele łatwiej znaleźć na nie nabywcę na miejskich bazarach” .

Właściciel firmy powinien zadbać również o to, by, takie tego typu polisa  zawierała szeroki zakres ochrony (przez co rozumie się brak wyłączeń szkód polegających na kradzieży i rabunku) i obejmowało przewóz danego rodzaju towaru.

*Polska Izba Spedycji i Logistyki, z danych TAPA, 2015 r.