Karta produktu InterRisk

Dane zakładu ubezpieczeń

 • nazwa: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • siedziba, adres: 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22
 • organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
 • numer wpisu w rejestrze: 0000054136
 • organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego
 • InterRisk TU S.A. Vienna insurance Group działa w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów z 5 listopada 1993r

Dane pośrednika ubezpieczeniowego

 • nazwa: SuperUbezpieczenia.pl
 • siedziba, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczny Dom w InterRisk” zatwierdzone Uchwałą nr 01/03/02/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.02.2014 i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 22.04.2014

Przedmiot umowy:

 1. Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić:
  1. domy jednorodzinne,
  2. budynki gospodarcze,
  3. obiekty małej architektury,
  4. budowle,
  5. lokale mieszkalne,
  6. ruchomości domowe
  7. stałe elementy wyposażenia,
  8. anteny satelitarne wraz z osprzętem,
  9. instalacje kolektorów (baterii, ogniw) słonecznych wraz z oprzyrządowaniem,
  10. domy letniskowe i ruchomości domowe znajdujące się w tych domach.
 2. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą InterRisk przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić również:
  1. znajdujące się w trakcie budowy lub przebudowy:
   • domy jednorodzinne,
   • budynki gospodarcze,
  2. ruchomości domowe, należące do Ubezpieczającego i znajdujące się w ubezpieczonym domu wymienionym w § 15 ust 2 pkt 1 ppkt a,
  3. stałe elementy wyposażenia, należące do Ubezpieczającego i znajdujące się w ubezpieczonym domu lub budynku wymienionym w § 15 ust 2 pkt 1 ppkt a i b.
 3. Umową ubezpieczenia objęte są również ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu powierzone do używania albo wypożyczone przez organizację społeczną, klub lub wypożyczalnię pod warunkiem, iż fakt powierzenia (wypożyczenia) do użytkowania został udokumentowany pisemnie oraz sporządzony przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę.
 4. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w domu jednorodzinnym, budynku gospodarczym, budowli, lokalu mieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
  1. przedmioty, meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze i przemysłowe o przedłużonym terminie ważności w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie na użytek własny, przedmioty osobistego użytku, odzież,
  2. rowery, wózki inwalidzkie, sprzęt turystyczny, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, drobne części do pojazdów mechanicznych,
  3. sprzęt ogrodniczy,
  4. urządzenia związane z prowadzoną działalnością biurową w miejscu ubezpieczenia, o ile rozszerzono zakres ubezpieczenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
  1. sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy i instrumenty muzyczne,
  2. gotówkę,
  3. wartości pieniężne,
  4. przedmioty czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 15 ust. 3.
 6. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych, których wartość (pojedynczego przedmiotu) przekracza kwotę 10.000 PLN, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest sporządzić wykaz tych przedmiotów z podaniem następujących danych: rodzaj przedmiotu (marka, typ), wartość, rok zakupu. Wykaz mienia będzie stanowił załącznik do umowy ubezpieczenia (polisy).
 7. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową domu letniskowego i ruchomości domowych znajdujących się w tym domu jest ubezpieczenie co najmniej:
  1. domu jednorodzinnego wraz z ruchomościami domowymi,
  2. lokalu mieszkalnego wraz z ruchomościami domowymi,
  3. ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia, jeżeli Ubezpieczony zajmuje dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu.
 8. Umową ubezpieczenia może być objęte mienie użytkowane na podstawie tytułu prawnego przez osobę zagraniczną, przy czym odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie w złotych polskich i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyłączenia odpowiedzialności:

Zgodnie z OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” § 3, § 19, § 20, § 21

Składka ubezpieczeniowa:

 1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.
 2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników oceny ryzyka, a w szczególności:
  1. przedmiotu ubezpieczenia,
  2. zadeklarowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia / gwarancyjnych,
  3. zakresu ubezpieczenia,
  4. okresu ubezpieczenia,
  5. szkodowości.
 3. Ponadto, w ustaleniu wysokości podstawowej składki ubezpieczeniowej uwzględnia się koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, z jej wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka.
 4. Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia / gwarancyjną przez właściwą dla danego ryzyka stawkę określoną w procentach (%), uzależnioną od czynników określonych w § 8 ust. 2.
 5. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia.
 6. InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group może zastosować:
  • zniżki podstawowej składki ubezpieczeniowej, w szczególności z tytułu:
   • – bezszkodowego przebiegu okresu ubezpieczenia
   • – kontynuacji ubezpieczenia mienia w InterRisk TU S.A.
   • – posiadania dodatkowych zabezpieczeń mienia
   • – zniżki dla nowych Klientów
  • zwyżki podstawowej składki ubezpieczeniowej, w szczególności z tytułu”
   • – płatności w ratach
   • – za łatwopalność budynku
   • – dodatkowych ryzyk i rozszerzeń

Ryzyko związane z zawarciem umowy ubezpieczenia:

OWU Bezpieczny Dom w InterRisk zatwierdzone uchwałą nr 01/03/02/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.02.2014 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 22.04.2014 r. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczającego na piśmie.

Zasady zapłaty ceny (składki ubezpieczeniowej)

Składka ubezpieczeniowa jest płatna w terminie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia.

Koszty, termin, sposób świadczenia usługi

InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group w zamian za zapłatę składki świadczy ochronę ubezpieczeniową przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia. Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia), jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej, z zastrzeżeniem określonym w Paragrafie 6 ust 6 OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk”.

Odstąpienie od umowy

Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji objętych niniejszym formularzem, jeśli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed jego upływem.
InterRisk TU S.A. Viena Insurance Group przysługuje składka za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowe koszty wynikające z korzystania przez klienta przy zawarciu umowy ubezpieczenia ze środków porozumiewania się na odległość (internet)

Nie występują

Minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Miejsce i sposób składania reklamacji

Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany może także zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania.
Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją InterRisk Tu S.A. Vienna Insurance Group o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może dochodzić roszczeń na drodze sądowej, bez zachowania trybu określonego powyżej.

Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia

Strony mogą w umowie ubezpieczenia zawartej w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” zadecydować o poddaniu sporów z niej wynikających pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Język stosowany w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jest język polski

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej

Sąd właściwy

Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.